Kontaktné údaje

Peter Ouzký - IQTech
Prev.:Mojmírova 10, 040 01 Košice
www.iqtech.sk
tel: +421 903 267 543
napíšte nám
IČO:45862460
DIČ:1079851476 IČDPH:SK1079851476

INFO » Reg.pokladnice a MF SR » Užitočné info o ERP od 1.1.14

 

Novinky v zákone o ERP platné od
1. januára 2014

 

CERTIFIKÁT

Od januára budúceho roku zákon neumožňuje používať na predajných miestach
pokladnice bez certifikátu.
Ak finančná správa doručí podnikateľovi informáciu o zrušení certifikátu akreditovanou
osobou, podnikateľ má 30 dní na to, aby pokladnicu vymenil za takú, ktorá spĺňa zákonné
náležitosti. Následne pôvodnú pokladnicu do 3 dní odhlási na daňovom úrade.

 

KOMUNIKAČNÝ KÁBEL

Ďalšou zmenou je, že podnikatelia majú mať od nového roka ku každej pokladnici
komunikačný kábel. Aby bolo možné v prípade potreby (napríklad kontroly finančnej
správy) ihneď vyhotoviť intervalovú alebo prehľadovú uzávierku.
Komunikačný kábel nemusí podnikateľ mať, ak je pripojenie elektronickej registračnej
pokladnice k počítaču zabezpečené bezdrôtovou technológiou.
Komunikačný kábel k pokladnici zakúpite aj na našom e-shope.

 

VZOROVÝ BLOČEK

Novinkou je, že v každej predajni bude „vzorový“ bloček, aby si zákazník mohol porovnať s
tým, ktorý dostal po svojom nákupe. Na bločku majú byť výrazne vyznačené údaje
potrebné pre jeho zaregistrovanie do Národnej bločkovej lotérie:
• číslo daňového kódu pokladnice
• dátum, čas, suma
• ochranný znak „MF“
Forma vyobrazenia nie je stanovená
Zákon nestanovuje, akou formou má podnikateľ splniť povinnosť vyobrazenia
pokladničného dokladu na svojom predajnom mieste. Odporúčame však podnikateľom
použiť zväčšenú kópiu dokladu z pokladnice a požadované údaje farebne zvýrazniť alebo
podčiarknuť.

 

POKLADNIČNÁ KNIHA

V knihe elektronickej registračnej pokladnice je podnikateľ od januára povinný uvádzať
údaje o výrobcovi, dovozcovi alebo distribútorovi ERP, ktorému bol udelený certifikát, a
tiež DIČ servisnej organizácie.
Pri pokladniciach, ktoré boli uvedené do prevádzky pred 1.1.2014 je povinnosť uvedené
údaje do knihy elektronickej registračnej pokladnice dopísať ručne.
Od januára je potrebné evidovať aj tieto položky:
• v prípade poškodenia pokladničnej plomby uvedie podnikateľ dátum a čas
oznámenia poškodenia alebo chýbanie plomby servisnej organizácii, názov
výrobcu, dovozcu, alebo distribútora , ktorému bol vydaný certifikát o tom, že
pokladnica spĺňa náležitosti zákona,
• v prípade, že podnikateľ pozastaví svoju živnosť, v knihe uvedie dátum, kedy sa tak
stalo. Pri ukončení prevádzky pokladnice či pri výmene fiskálnej pamäte pokladnice je podnikateľ
povinný prevziať si od servisnej organizácie dátové médium s údajmi z fiskálnej pamäte.
Prevzatie potvrdí svojím podpisom. Dáta s uloženými kontrolnými záznamami a obsahom
vybranej fiskálnej pamäte je potrebné uchovávať 5 rokov.

 

UCHOVÁVANIE ÚDAJOV

Údaje z registračnej pokladnice je potrebné uchovávať 5 alebo 10 rokov. Podnikateľ má
uchovávať dátové médiá s uloženými kontrolnými záznamami a obsahom vybranej
fiskálnej pamäte do lehoty na zánik práva vyrubiť daň. Spravidla ide o dobu 5 rokov.
V prípade, ak správca dane vykonal úkon, napríklad začal u podnikateľa daňovú kontrolu,
údaje je subjekt povinný uchovávať 10 rokov. Podnikateľom vyplynula z nového zákona aj
povinnosť zabezpečiť uchovanie taxatívne uvedených dokladov chronologicky
usporiadaných po dobu 5 rokov.
Mení sa aj doba a uchovanie dokladu „VKLAD“. Tá sa skracuje z jedného roka na lehotu 1
dňa. Podnikateľ ho bude uchovávať počas dňa jeho vyhotovenia.
Povinnosťou je podľa novely zákona používať pásku, ktorá zabezpečí uchovanie údajov 5
rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli doklady vyhotovené. Mnohí podnikatelia
povinnosť obchádzali tým, že bločky kopírovali. Kopírovanie bločkov však ani v súčasnosti
nie je v súlade so zákonom.

 

PREDLOŽENIE ÚPLNÉ KONTROLNÉ ZÁZNAMY

Na požiadanie daňového úradu alebo colného úradu je podnikateľ povinný predložiť úplné
kontrolné záznamy za požadované obdobie v listinnej podobe alebo v elektronickej
podobe v čitateľnom textovom formáte ihneď na predajnom mieste alebo v lehote určenej
daňovým úradom alebo colným úradom. Na požiadanie daňového úradu alebo colného
úradu je podnikateľ povinný predložiť obsah fiskálnej pamäte v elektronickej podobe za
požadované obdobie. Povinnosť predkladať kontrolné záznamy nesmie byť podnikateľovi
uložená častejšie ako raz za mesiac.

 

NOVÉ SPRÁVNE DELIKTY A POKUTY

Predovšetkým v nadväznosti na nové povinnosti boli do zákona pridané nové správne
delikty, za porušenie ktorých sú ukladané sankcie. Sumy pokút sa od 1. 1. 2014 zvýšia.
Spáchanie zákonom vymedzených správnych deliktov sa považuje za osobitne závažné
porušenie zákona, napríklad ide o nepoužitie pokladnice na evidenciu tržby alebo
používanie pokladnice, ktorá nie je v súlade so zákonom. Za tieto porušenia hrozia vysoké
pokuty. Pri opakovanom zistení porušenia je uložená podnikateľovi pokuta a môže byť
podaný návrh na zrušenie živnostenského oprávnenia. Pri každom ďalšom zistení
osobitne závažného porušenia je podnikateľovi uložená pokuta a podaný návrh na
zrušenie živnostenského oprávnenia.
Novinkou je aj to, že ak podnikateľ za osobitne závažné porušenia nezaplatí pokutu
najneskôr v posledný deň lehoty splatnosti, nesmie predávať tovar alebo poskytovať
službu, na ktoré sa vzťahuje povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu na
predajnom mieste odo dňa nasledujúceho po uplynutí splatnosti pokuty. Tento zákaz
stráca účinky dňom zaplatenia pokuty alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bolo
zrušené rozhodnutie o uložení pokuty na mieste.